Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van KERS op het web wordt gesloten.
 2. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende teksten, digitale afbeeldingen of andere media.
 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, per e-mail of digitaal via Moneybird.nl bevestigd, van levering van één of meerdere diensten van KERS op het web

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door KERS op het web verrichte diensten en alle overige door KERS op het web verrichte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met KERS op het web verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van KERS op het web en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en KERS op het web opgenomen wordt.

3. Aanbieding en Acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door KERS op het web gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door KERS op het web schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
 2. Offertes en prijsopgaven door KERS op het web blijven 2 weken geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door KERS op het web. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en KERS op het web zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of Whatsappverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
 5. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat KERS op het web het door de opdrachtgever ondertekende offerte/contractformulier ontvangen heeft.
 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. KERS op het web zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KERS op het web het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KERS op het web aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KERS op het web zijn verstrekt, heeft KERS op het web het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. KERS op het web is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KERS op het web is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor KERS op het web kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan KERS op het web de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door KERS op het web of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart KERS op het web voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

6. Duur en Beëindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website door KERS op het web voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de website klaar zal zijn.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen KERS op het web ende opdrachtgever kent een minimale looptijd van 6 maanden en wordt iedere 6 maanden stilzwijgend verlengd met 6 maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. KERS op het web heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met KERS op het web gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. KERS op het web heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. KERS op het web heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
 6. Na oplevering van de website biedt KERS op het web een garantietermijn van 1 maand. Gedurende deze maand worden fouten kosteloos verholpen. Na verloop van deze termijn kan de opdrachtgever een servicecontract afsluiten. Een servicecontract garandeert u van snelle afhandeling van uw vragen of problemen met betrekking tot uw website. Voor uitgebreidere aanpassingen aan uw website zal KERS op het web met een passend voorstel komen.

7. Levering en Leveringstijd

 1. De benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de opdrachtgever aangeleverd aan KERS op het web.
 2. KERS op het web gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 3. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt KERS op het web eerste een basisontwerp of laat deze door derden maken en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan KERS op het web. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat KERS op het web ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties, gaat KERS op het web over tot het voltooien van de volledige website.
 4. Mocht KERS op het web onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan KERS op het web alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij KERS op het web een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 5. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.

8. Overmacht

 1. KERS op het web aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer KERS op het web als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 2. IN het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal KERS op het web alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en KERS op het web geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door KERS op het web tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 3. KERS op het web is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinregistrant, WordPress of anderen waarop KERS op het web geen invloed kan uitoefenen.

9. Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. KERS op het web heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 3. Extra wensen van de opdrachtgever die niet van te voren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor KERS op het web zich het recht behoudt haar uurtarief van €90 te factureren per extra uur werk.

10. Betalingsvoorwaarden

 1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en KERS op het web en is de opdrachtgever verplicht tot betaling.
 2. De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, tenzij anders afgesproken. Aanbetaling dienst plaats te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op bankrekening NL82 KNAB 0405 3933 42, t.a.v. KERS op het web, o.v.v. “Aanbetaling” en uw factuurnummer. KERS op het web behoudt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. De website komt op een testomgeving op het internet te staan totdat deze gereed is. Na schriftelijke goedkeuring zal deze live worden gezet. Het restantbedrag wordt daarna gefactureerd.
 3. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. KERS op het web stuurt een factuur welke binnen 30 dagen dient te worden voldaan.
 4. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer uitgevoerd. Er kan een onderhoudscontract worden afgesloten.
 5. In genoemde gevallen behoudt KERS op het web zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (30 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
 7. Indien de betalingstermijn is overschreven, wordt door KERS op het web een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. van netto €25,- worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 8. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreven, wordt door KERS op het web een tweede aanmaning verstuurd. Kosten van een aanmaning t.w. netto €50,- worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 9. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 10. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, docht uiterlijk binnen 14 dagen na facturering KERS op het web hiervan op de hoogte testellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 30 dagen na verzending voldaan moet worden.
 11. Indien KERS op het web abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal KERS op het web het te veel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de bankrekening van de opdrachtgever.

11. (onderhouds)abonnementen

 1. De voorwaarden onder punt 11 zijn van toepassing op de (onderhouds)abonnementen van KERS op het web.
 2. Met het onderhoud van de website wordt bedoeld het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functionaliteiten die door KERS op het web vervaardigd zijn en niet door derden. Daarnaast vallen wekelijkse, tenzij anders vermeld en overeengekomen, backups en (veiligheids)updates van WordPress onder elk onderhoudsabonnement.
 3. De opdrachtgever is verplicht een maandelijks bedrag waarmee akkoord is gegaan, over te maken aan KERS op het web, waarmee de opdrachtgever recht heeft op het geaccepteerde maandelijkse onderhoud en de maandelijkse werkzaamheden.
 4. Overgebleven uren gaan niet mee naar de volgende maand. Er is geen restitutie van overgebleven uren.
 5. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief van €90.
 6. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
 7. De minimum duur van elk (onderhouds)abonnement is 3 maanden, tenzij anders vermeld en overeengekomen.
 8. De opzegtermijn van een (onderhouds)abonnement bedraagt minimaal 1 kalendermaand. 
 9. Bij geen bericht wordt een (onderhouds)abonnement stilzwijgend verlengd met 1 kalendermaand.

12. Strippenkaarten

 1. De voorwaarden onder punt 12 zijn van toepassing op de strippenkaarten van KERS op het web. 
 2. KERS op het web biedt tegen een reductie van het uurtarief diverse strippenkaarten aan, die alleen kunnen worden ingezet voor onderhoud, toevoegen van extra content / pagina’s / producten aan een al bestaande WordPress website of webshop. 
 3. Strippenkaarten kunnen niet worden ingezet voor het ontwerpen van nieuwe (maatwerk/template) websites of een nieuwe layout voor uw bestaande WordPress website. Voor deze diensten kunt u een offerte laten opstellen. 
 4. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functionaliteiten binnen een bestaande WordPress website/webshop, alsmede  het uitvoeren van backups en (veiligheids)updates. 
 5. Strippenkaarten van 5 en 10 uur zijn 1 jaar geldig, waarbij de starttijd ingaat op moment van betaling. 
 6. Strippenkaarten van 20 uur zijn 2 jaar geldig, waarbij de starttijd ingaat op moment van betaling. 
 7. Werkzaamheden worden per 10 minuten berekend en bijgehouden in een online urenregistratie.
 8. U mag en kunt erop vertrouwen dat KERS op het web de urenregistratie eerlijk invult. 
 9. U kunt te allen tijde de nog openstaande tijd inzien via een online urenregistratie. 
 10. KERS op het web doet haar uiterste best om gewenste werkzaamheden binnen 2 weken uit te voeren (met uitzondering van vakantie). Wanneer dit niet haalbaar is, zal KERS op het web dit zo spoedig mogelijk laten weten. 
 11. Een maand voor afloop van uw strippenkaart, neemt KERS op het web contact met u op om u hierover te informeren en u te wijzen op de (eventueel nog) openstaande tijd. 
 12. Na afloop van de looptijd heeft u geen recht meer op de nog eventueel openstaande tijd. Dit kan ook niet worden overgeheveld naar een nieuwe strippenkaart.
 13. Werkzaamheden die buiten de tijd vallen, zullen worden berekend volgens het uurtarief van €90, tenzij anders overeengekomen. 

13. Copyright

 1. Al het door KERS op het web vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van KERS op het web niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of andere uitingen t.b.v. reclame/marketing dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 2. Onderhoud of grote wijzigingen in het ontwerp van de pagina’s door de opdrachtgever of derden van KERS op het web gemaakte websites is uitsluitend toegestaan wanneer daartoe door KERS op het web uit drukkelijk toestemming voor is gegeven.
 3. Het eigendom van door KERS op het web verstrekte ideeën, concepten, content of (proef)ontwerpen, blijft volledig bij KERS op het web, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In dat laatste geval mag KERS op het web hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is KERS op het web gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen docht redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 4. KERS op het web behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover KERS op het web bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop KERS op het web weinig tot geen invloed kan uitoefenen, kan KERS op het web op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is KERS op het web slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van KERS op het web voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever vrijwaart KERS op het web voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdracht geleverde producten en/of diensten van KERS op het web.
 4. Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. KERS op het web kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. KERS op het web is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. KERS op het web is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 6. De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. KERS op het web wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan KERS op het web aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die KERS op het web mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 8. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dienen direct door de opdrachtgever schriftelijk te worden medegedeeld aan KERS op het web. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die KERS op het web daardoor lijdt.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. KERS op het web noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of verplichtingen voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

16. Reclamatie

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan KERS op het web, waarna KERS op het web kosteloos deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan KERS op het web binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op noch geeft het de opdrachtgever recht op compensatie in welke vorm dan ook.

17. Buitengebruikstelling

 1. KERS op het web heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomt een verplichting jegens KERS op het web niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. KERS op het web zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van KERS op het web kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door KERS op het web gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

18. Wijzigingen van de voorwaarden

 1. KERS op het web behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

19. Geschillen en Toepasselijk Recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen KERS op het web en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervangen van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2.  Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en KERS op het web is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.